top of page

Zpracování osobních údajů

Optimo.cz s.r.o. (dále jen „Optimo”) uplatňuje při sběru, uchovávání a zpracování osobních údajů takové postupy a mechanismy zabezpečení, které minimalizují možnost jejich zneužití, protože zabezpečení a ochrana osobních údajů našich klientů jsou naší nejvyšší prioritou. Přístup k osobním údajům našich klientů mají jen vybrané skupiny zaměstnanců a spolupracovníků. Osobní údaje používáme jen pro vlastní potřebu a proto s nimi neobchodujeme.

Abychom byli schopni zajistit vhodnost a účelnost námi poskytovaných služeb, žádáme Vás tímto o souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016.

Souhlas se zpracováním osobních údajů k informačním, marketingovým a administrativním účelům.

Údaje, které budeme na základě Vašeho souhlasu v Optimu zpracovávat, zahrnují jméno a příjmení, rodné číslo (u podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo), datum narození, kontaktní údaje, síťový identifikátor (IP adresa), informace o bonitě a důvěryhodnosti, sociodemografická data, informace o využívání našich služeb, informace ze žádostí o naše nebo přidružené služby, informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiné interakce mezi Vámi a námi, bankovní údaje a údaje, které zpracováváme pro splnění naší právní povinnosti nebo za účelem našich oprávněných zájmů. Jedná se o údaje, které získáváme přímo od Vás, z veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě sami zveřejníte), z průzkumů a uživatelských testování nebo od spolupracujících třetích stran. Účelem zpracování osobních údajů se rozumí nabídka produktů a služeb poskytovaných Optimem a spolupracujícími třetími stranami, a to i prostřednictvím elektronických kanálů, dále marketingové zpracování, analýzy a profilování s cílem přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby.

Prostřednictvím tohoto dokumentu poskytujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů k informačním, marketingovým a administrativním účelům (zejména v rámci správy softwarových databází obsahujících osobní údaje, které tvoří součást software používaného pro svou činnost Optimem), společnosti Optimo.cz s.r.o. IČO:08002410
Správci Vašich osobních údajů poskytnutých na základě tohoto souhlasu jsou Zprostředkovatel a Zastupující makléř.

Souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb Optima a následující 1 rok poté nebo do doby, dokud jej neodvoláte. V případě, že se naším klientem nestanete, bude Váš souhlas platit 1 rok od jeho udělení.

Bližší informace k tomuto souhlasu, ke zpracování Vašich osobních údajů, včetně Vašich práv, naleznete níže v části textu Informace o zpracování osobních údajů Optimem.

BLIŽŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OPTIMEM


 

  1. Jaké informace zpracováváme pro marketingové a administrativní účely Optima?

  2. Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí?

  3. Pro jaké účely tento souhlas udělujete?

  4. Komu souhlas udělujete?

  5. Kdo může vaše údaje zpracovávat?

  6. Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

  7. Jak můžete svůj souhlas odvolat?

  8. Jaká máte zákonná práva při zpracování osobních údajů?
     

 

 

1. Jaké informace zpracováváme pro marketingové a administrativní účely Optima?

Údaje, které budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují: jméno a příjmení, rodné číslo (u podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo), datum narození, kontaktní údaje, informace o důvěryhodnosti, sociodemografická data, informace o využívání produktů a služeb, informace ze žádostí o produkty a služby, informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiné interakce mezi Vámi a námi, bankovní údaje, údaje o nemovitém majetku, a údaje, které zpracováváme pro splnění naší právní povinnosti nebo za účelem našich oprávněných zájmů. Jde o údaje, které získáváme přímo od Vás, z veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě sami zveřejníte), z průzkumů a uživatelských testování nebo od spolupracujících třetích stran.

Níže Vám přiblížíme, o jaké osobní údaje jde, včetně příkladů:

Základní identifikační údaje

Jméno, příjmení, rodné číslo a datum nebo místo narození (v případě, že vedete svůj vlastní podnik, to může být i IČO a adresa podnikání).

Kontaktní údaje

Poštovní adresa, telefon a e­mail. Tyto údaje jsou nezbytné proto, abychom Vás mohli v souvislosti s poskytováním nebo nabídkou produktů a služeb kontaktovat.

Sociodemografická data

Jde o klasické statistické údaje, například věk, místo pobytu, pohlaví, stav (svobodný/á, rozvedený/á…), vzdělání, příjem apod. Tyto údaje nám o sobě sdělujete při objednávce produktů nebo si je odhadujeme z jiných dat, která o Vás máme.

Bankovní údaje

Jedná se o čísla účtů, které jste nám sdělil/a. Tyto údaje využíváme k rychlejší přípravě smluvní dokumentace.

Informace o využívání produktů a služeb

Pro lepší cílení našich produktů a služeb využíváme informace o tom, jaké produkty už máte u nás sjednané, kdy jste si je sjednal/a, s jakými podmínkami, zda je pořád využíváte, nebo jste je zrušil/a.

Interakce s námi

Abychom zajistili efektivní poskytování služeb a zamezili opakovanému nebo zbytečnému kontaktování Vaší osoby, zaznamenáváme informace o uskutečněných kontaktech mezi Vámi a námi. Jde zejména o údaje, jako je datum (případně čas) kontaktu, jeho důvod, a jestli jste kontakt inicioval Vy sám/sama, nebo my. Týká se to kontaktů přes všechny kanály – telefon, SMS, chat, pošta, e­mail, osobní setkání. Pokud šlo o nějakou nabídku z naší strany, vždy si zaznamenáváme Vaši reakci – jestli se Vám nabídka líbila, či nikoliv. Je to z toho důvodu, abychom Vám produkt, který Vás neoslovil, nenabízeli znova. V aplikaci k tomu určené si děláme i poznámky z rozhovorů mezi Vámi a našimi realitními makléři, abychom se lépe orientovali ve Vašich potřebách.

Záznamy z telefonických rozhovorů

Pokud nám zavoláte, nebo pokud zavoláme my Vám, v úvodu hovoru Vás můžeme požádat o dodatečný souhlas s nahráváním hovoru. V jiných případech zase musíme hovory s Vámi nahrávat abychom dokázali doložit, že jsme postupovali přesně podle Vašich pokynů nebo že skutečně došlo k platnému uzavření smlouvy (popř. z jiných důvodů spadajících do kategorie „oprávněné zájmy správce“, viz dále). O tomto nahrávání Vás vždy předem informujeme. Na základě Vašeho marketingového souhlasu pak můžeme tyto nahrávky zpracovávat i pro marketingové účely.

Informace ze sociálních sítí

Při realizaci našich marketingových kampaní a poskytování našich služeb pracujeme například i s Facebookem. Data, která zveřejňujeme na svojí hlavní stránce, u nás neskladujeme, ale využíváme je k ověření důvěryhodnosti klienta nebo k lepšímu zacílení našich kampaní prostřednictvím služby od Facebooku, tj. Facebook je pro nás jen kanálem k oslovení s přidanou službou zacílení, tedy zacílení naší reklamy na konkrétní uživatele nebo skupiny uživatelů Facebooku. Podobně to funguje i s jinými sítěmi, například LinkedIn nebo Skype.

Údaje o nemovitém majetku

V případě, že využíváte nebo jste využil/a naše služby, evidujeme údaje o Vašem nemovitém majetku, který jste v souvislosti s poskytováním našich služeb prodal/a nebo koupil/a, případně o němž jste nás informoval. Tyto údaje využíváme k zacílení konkrétních nabídek našich služeb a produktů na konkrétní klienty nebo k párování nabídek a poptávek evidovaných Optimem. Například v případě, že některý z našich klientů má zájem o pořízení nemovité věci, která svým popisem odpovídá nemovité věci vlastněné jiným klientem.

Externí zdroje

Občas nám naše vlastní data pro vhodné cílení a ověření důvěryhodnosti nepostačují. Proto využíváme i informace z externích zdrojů. Jedná se zejména o veřejně dostupné rejstříky, například obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů, profesní registry apod., ale i sociální sítě.

Průzkumy a uživatelské testování

Když připravujeme nový produkt nebo chceme znát názor na naše stávající produkty a reklamy nebo chceme zjistit, jaké služby by se líbily, ptáme se přímo našich klientů v různých výzkumech. Výstupem z nich jsou průměrné výsledky pro celou skupinu respondentů, nikdy ne na úrovni jednotlivců, ale také se inspirujeme konkrétními výroky respondentů.

Údaje, které o Vás zpracováváme za účelem plnění naší právní povinnosti

Jedná se o údaje, které primárně musíme sbírat, vyhodnocovat a uchovávat po stanovenou dobu, protože jde o plnění naší legislativní povinnosti. Jedná se např. o archivační povinnost podle různých zákonů regulujících oblast našeho podnikání, získávání a vyhodnocování údajů pro potřeby plnění povinností při předcházení praní špinavých peněz a celé řady dalších zákonů. Příkladem jsou: zdroje a původ příjmu, kapitálová provázanost, státní příslušnost, místo pobytu, předmět činnosti, politická příslušnost apod. Na základě Vašeho marketingového souhlasu tyto údaje budeme moci zpracovávat i pro marketingové účely.

Údaje, které o Vás zpracováváme za účelem našich oprávněných zájmů

Typicky jsou to údaje sloužící k zajištění bezpečného používání našich produktů a služeb, posuzování důvěryhodnosti a solventnosti, předcházení a vyhodnocování možných podvodných jednání apod. Na základě Vašeho souhlasu tyto údaje budeme moci zpracovávat i pro marketingové účely.

 

2. Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí?

Údaje zpracovávané v rámci souhlasu nám poskytne nejčastěji Vy jako náš klient. Využíváme však i další informace, které získáme v rámci naší činnosti z veřejných zdrojů (například veřejné seznamy a rejstříky jako např. obchodní rejstřík, sociální sítě, jiné veřejné informační zdroje) nebo od spolupracujících třetích stran.

 

3. Pro jaké účely tento souhlas udělujete?

Účelem zpracování osobních údajů je správa databáze údajů o klientovi využívaná Optimem. Tento souhlas je potřebný k tomu, abychom Vám mohli poskytovat kvalitní a efektivní služby.

Účelem zpracování osobních údajů se dále rozumí nabídka produktů a služeb poskytovaných Optimem a spolupracujícími třetími stranami, a to i prostřednictvím elektronických kanálů, dále marketingové zpracování, analýzy a profilování s cílem přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby.

Se souhlasem klienta zpracováváme jeho osobní údaje mimo jiné za účelem vytvoření vhodné nabídky služeb pro klienta. Může to být prodejní nebo nákupní nabídka související s realitním trhem nebo financováním, servisní komunikace, průzkum spokojenosti nebo gratulace k narozeninám.

Ke komunikaci s Vámi využíváme široké spektrum kanálů – klasickou poštu, telefon, SMS a e-mail.

Osobní údaje našich klientů dále zpracováváme pro podporu obchodních rozhodnutí a identifikaci obchodního potenciálu a posuzování rizikovosti konkrétního klienta.

Samotnému použití informací předchází jejich zpracování spočívající zejména v zadání osobních údajů do softwarové databáze Optima a jejich následné vyhledávání a využití při párování nabídek a poptávek na realitním trhu, při vyhledávání vhodné nabídky nebo poptávky pro klienta nebo při poskytování přímých služeb klientovi. Zpracování může být jak manuální, tak automatizované.

 

 

4. Komu souhlas udělujete?

Váš souhlas udělujete společnosti Optimo.cz s.r.o. IČO: 08002410

 

 

5. Kdo může vaše údaje zpracovávat?

Regulace ochrany osobních údajů umožňuje, aby správce pověřil zpracováním osobních údajů zpracovatele. Zpracovatel osobních údajů je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření či zmocnění správcem zpracovává osobní údaje. Tento postup může v některých případech používat i Optimo.

 

6. Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb Optima a následující 1 rok nebo do doby, než souhlas odvoláte.

V případě, že se naším klientem nestanete (tj. nebude založen smluvní vztah s Optimem), bude Váš souhlas platit 1 rok od jeho udělení. Po skončení platnosti a účinnosti souhlasu budou Vaše osobní údaje vymazány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů nutný souhlas.

Vaše osobní údaje však mohou být zpracovávány i poté, co uplynula výše uvedená doba nebo pominula platnost Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, avšak pouze, je-li pro jejich zpracování dán jiný zákonný důvod a pouze v rozsahu vyžadovaném takovým zákonným důvodem.

Takovým zákonným důvodem je zejména zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy Optima, jejíž smluvní stranou jste. Dále pak zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti (zejména daňové a účetní povinnosti) a rovněž zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany (zejména zpracování po dobu existence práva subjektu údajů na uplatnění práv ze skrytých vad nemovitosti, dále například zpracování za účelem obnovení obchodní spolupráce s Vámi v budoucnosti nebo zpracování z důvodu nutnosti zachování evidence realizovaných obchodních případů).

 

 

7. Jak můžete svůj souhlas odvolat?

Souhlas je dobrovolný, můžete jej odmítnout udělit nebo udělený souhlas kdykoli odvolat. Neudělení souhlasu nebo jeho odvolání nemají žádné důsledky na Váš smluvní vztah s Optimem ani na využívání produktů a služeb, pro které není tento souhlas potřebný.

Souhlas můžete odvolat u Optima poštou nebo emailem. V odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů doporučujeme pro urychlení vyřízení žádosti uvést e-mail a telefon uvedený při udělení souhlasu, abychom byli schopni rychleji v případě shody jmen dohledat konkrétní záznam v databázi osobních údajů.
 

Souhlas můžete odvolat rovněž pouze částečně, a to pouze pro marketingové účely. Odvolání souhlasu uděleného pro administrativní účely automaticky zahrnuje i odvolání souhlasu pro marketingové účely.

V případě odvolání souhlasu budeme vycházet z předpokladu, že si již nepřejete, abychom nadále zpracovávali Vaše osobní údaje k účelům, k nimž jste dal/a souhlas, a to ani na základě případně dříve udělených marketingových souhlasů nebo případných specifických marketingových souhlasů. Tyto případné další marketingové souhlasy tedy rovněž budeme považovat za odvolané.

 

 

8. Jaká máte zákonná práva při zpracování osobních údajů?

Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, účelu a povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů. Pokud byste zjistil/a nebo se domníval/a, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, jste oprávněn/a požadovat po nás vysvětlení, případně požadovat, abychom odstranili takto vzniklý závadný stav. Máte rovněž právo obrátit se v případě porušení našich povinností na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.

Dále máte právo požadovat přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

bottom of page